☝☝ رنگ حساس به حرارت. . @auto_mechanics
اتو مکانیک

☝☝ رنگ حساس به حرارت. .
@auto_mechanics