👆👆مثلث متساوی العرض- مته ای که سوراخ چهار ضلعی ایجاد می کند ، این طرح در موتور وانکل با یک سری تغییرات به کلر گرفته شده است.@auto_mechanics
اتو مکانیک

👆👆مثلث متساوی العرض- مته ای که سوراخ چهار ضلعی ایجاد می کند ، این طرح در موتور وانکل با یک سری تغییرات به کلر گرفته شده است.@auto_mechanics