☝☝☝☝☝سیستم شمع دوقلو (استفاده از دو شمع در هر سیلندر) @auto_mechanics
اتو مکانیک

☝☝☝☝☝سیستم شمع دوقلو (استفاده از دو شمع در هر سیلندر)
@auto_mechanics