اینجا #آلمان یکی از #جشن های مرسوم آلمانی ها در نزدیکی #کریسمس، #schrottwichteln است. درباره این جشن بخوانید تا بدانید چرا در فضای خانه تکانی و عید، این موضوع را انتخاب کرده ایم👇 @tick_idea
زیر گنبد کبود

اینجا #آلمان
یکی از #جشن های مرسوم آلمانی ها در نزدیکی #کریسمس، #schrottwichteln است. درباره این جشن بخوانید تا بدانید چرا در فضای خانه تکانی و عید، این موضوع را انتخاب کرده ایم👇
@tick_idea
اینجا #آلمان
یکی از #جشن های مرسوم آلمانی ها در نزدیکی #کریسمس، #schrottwichteln است. درباره این جشن بخوانید تا بدانید چرا در فضای خانه تکانی و عید، این موضوع را انتخاب کرده ایم👇
@tick_idea