اینجا #آلمان 🇩🇪 #فرهنگ_عمومی_مصرف #اشپرمول (#sperrmüll) به معنی #زباله حجیم است. 🔷 در آلمان مجتمع های بزرگ به تنهایی و #ساختمان های کم جمعیت تر به صورت محله ای، تاریخی را به عنوان روز اشپرمول، تعیین می کنند و به #شهرداری منطقه اطلاع می دهند: 🔹در این روز ساکنان آن #محله یا ساختمان، هر وسیله ای را که لازم ندارند، در محل مشخصی در #خیابان قرار می دهند. 🔹این #وسایل ممکن است کهنه و غیرقابل استفاده، یا باکیفیت و کاملا به درد بخور باشند. با توجه به #هزینه بالای #حمل_و_نقل در آلمان، گاه اتفاق می افتد که خانواده ها ترجیح می دهند به جای "#اسباب_کشی" به شهر دیگر، بعضی از وسایلشان را از نو بخرند. این افراد نیز سعی می کنند با برنامه ریزی قبلی، اسباب و وسایل خود را در روز اشپرمول در محل مشخص شده بگذارند. 🔹اگر کسی به وسیله ای که در خیابان قرار داده شده، احتیاج داشته باشد، می تواند به #رایگان آن را بردارد. 🔹بعد از حدود ۲۴ ساعت، ماشین های حمل زباله حجیم از طرف شهرداری، تمامی وسایل باقیمانده را جمع آوری و به محل های #بازیافت زباله منتقل می کنند. 🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است... @tick_idea
زیر گنبد کبود

اینجا #آلمان 🇩🇪
#فرهنگ_عمومی_مصرف

#اشپرمول (#sperrmüll) به معنی #زباله حجیم است.
🔷 در آلمان مجتمع های بزرگ به تنهایی و #ساختمان های کم جمعیت تر به صورت محله ای، تاریخی را به عنوان روز اشپرمول، تعیین می کنند و به #شهرداری منطقه اطلاع می دهند:

🔹در این روز ساکنان آن #محله یا ساختمان، هر وسیله ای را که لازم ندارند، در محل مشخصی در #خیابان قرار می دهند.
🔹این #وسایل ممکن است کهنه و غیرقابل استفاده، یا باکیفیت و کاملا به درد بخور باشند. با توجه به #هزینه بالای #حمل_و_نقل در آلمان، گاه اتفاق می افتد که خانواده ها ترجیح می دهند به جای "#اسباب_کشی" به شهر دیگر، بعضی از وسایلشان را از نو بخرند. این افراد نیز سعی می کنند با برنامه ریزی قبلی، اسباب و وسایل خود را در روز اشپرمول در محل مشخص شده بگذارند.
🔹اگر کسی به وسیله ای که در خیابان قرار داده شده، احتیاج داشته باشد، می تواند به #رایگان آن را بردارد.
🔹بعد از حدود ۲۴ ساعت، ماشین های حمل زباله حجیم از طرف شهرداری، تمامی وسایل باقیمانده را جمع آوری و به محل های #بازیافت زباله منتقل می کنند.

🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea