اینجا #فرانسه با اینکه قیمت یک بشقاب #سالاد در #رستوران های فرانسه تفاوت چندانی با قیمت #غذاهای دیگر ندارد، بسیاری از مردم آن را عنوان غذای اصلی خود انتخاب می کنند. @tick_idea
زیر گنبد کبود

اینجا #فرانسه
با اینکه قیمت یک بشقاب #سالاد در #رستوران های فرانسه تفاوت چندانی با قیمت #غذاهای دیگر ندارد، بسیاری از مردم آن را عنوان غذای اصلی خود انتخاب می کنند.
@tick_idea
اینجا #فرانسه
با اینکه قیمت یک بشقاب #سالاد در #رستوران های فرانسه تفاوت چندانی با قیمت #غذاهای دیگر ندارد، بسیاری از مردم آن را عنوان غذای اصلی خود انتخاب می کنند.
@tick_idea