اینجا #انگلیس 🇬🇧 🔸برایمان جای تعجب بود که کسی دست دراز نمی کند تا از #میوه های تازه و خوشرنگ روی درختان بکند و بخورد. هیچ نظارت و کنترلی هم دیده نمی شد. گاهی شاخه های درختان توت و #شاهتوت آنقدر پایین میامد که جلوی چشم قرار می گرفت. 🔸ما هم خبر نداشتیم جریان چیست و یک بار هم در دوران جاهلیتمان حسابی از خجالت یک درخت شاهتوت در #آکسفورد درآمدیم! (عکس بالا👆) بالاخره نگاه های متعجب دیگران و کنجکاوی خودمان باعث شد بپرسیم چرا دیگران اینکار را نمی کنند. 🔸و فهمیدیم که آن دیگران معتقدند "میوه درختان آزاد در مکان های عمومی، غذا و روزی #پرندگان است. آدم ها اگر میوه بخواهند، باید پول بدهند و بخرند." روایت از #جزیره 🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود ... @tick_idea
زیر گنبد کبود

اینجا #انگلیس 🇬🇧

🔸برایمان جای تعجب بود که کسی دست دراز نمی کند تا از #میوه های تازه و خوشرنگ روی درختان بکند و بخورد. هیچ نظارت و کنترلی هم دیده نمی شد. گاهی شاخه های درختان توت و #شاهتوت آنقدر پایین میامد که جلوی چشم قرار می گرفت.

🔸ما هم خبر نداشتیم جریان چیست و یک بار هم در دوران جاهلیتمان حسابی از خجالت یک درخت شاهتوت در #آکسفورد درآمدیم! (عکس بالا👆) بالاخره نگاه های متعجب دیگران و کنجکاوی خودمان باعث شد بپرسیم چرا دیگران اینکار را نمی کنند.

🔸و فهمیدیم که آن دیگران معتقدند "میوه درختان آزاد در مکان های عمومی، غذا و روزی #پرندگان است. آدم ها اگر میوه بخواهند، باید پول بدهند و بخرند."

روایت از #جزیره

🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود ...
@tick_idea