#tick_top_2 اینجا #آلمان یکی از کاربردهای قوانین #مالیات، کنترل #بیکاری و کمک به رفع #اختلاف_طبقاتی است. در این باره در #تیکتاپ ۲ بخوانید: https://t.me/tick_idea/52 @tick_idea
زیر گنبد کبود

#tick_top_2
اینجا #آلمان
یکی از کاربردهای قوانین #مالیات، کنترل #بیکاری و کمک به رفع #اختلاف_طبقاتی است.
در این باره در #تیکتاپ ۲ بخوانید:
https://t.me/tick_idea/52
@tick_idea
#tick_top_2
اینجا #آلمان
یکی از کاربردهای قوانین #مالیات، کنترل #بیکاری و کمک به رفع #اختلاف_طبقاتی است.
در این باره در #تیکتاپ ۲ بخوانید:
https://t.me/tick_idea/52
@tick_idea