اینجا #هندوستان #نقاشی سه بعدی خلاقانه برای سقف اتاق #سیگار در انجمن کمک به بیماران سرطانی (#CPAA) در #هند 🔻هر چیز جالبی را برای دیگران نفرستیم! 👇 @tick_idea
زیر گنبد کبود

اینجا #هندوستان
#نقاشی سه بعدی خلاقانه برای سقف اتاق #سیگار در انجمن کمک به بیماران سرطانی (#CPAA) در #هند
🔻هر چیز جالبی را برای دیگران نفرستیم! 👇
@tick_idea
اینجا #هندوستان
#نقاشی سه بعدی خلاقانه برای سقف اتاق #سیگار در انجمن کمک به بیماران سرطانی (#CPAA) در #هند
🔻هر چیز جالبی را برای دیگران نفرستیم! 👇
@tick_idea