نه ،من هنوز هیچ کاری نکردم میخوام بدونم کجا باید برم ، مدرک چیزب میخواد
محیا ۵۷۲۳۰

جواب گرفتین؟
نه ،من هنوز هیچ کاری نکردم
میخوام بدونم کجا باید برم ، مدرک چیزب میخواد