ولی اکثرا حتی خود آلمانیا با دوره Ausbildung خیلی راغب ترن تا ادامهتحصیل
شعله ۱۱۵۸۲۰

ولی اکثرا حتی خود آلمانیا با دوره Ausbildung خیلی راغب ترن تا ادامهتحصیل