خودم که لیسانس IT دانشگاه آزاد دارم هنوز اینجا مدارک ر تحویل ندادم
شعله ۱۱۵۸۲۰

خودم که لیسانس IT دانشگاه آزاد دارم هنوز اینجا مدارک ر تحویل ندادم