اینو نمیدونم. باید مکاتبه کنین از کالج بپرسین..
فرینام ۲۶۴۵۸

لحنش پیشنهادیه...یعنی اگه قبول نشین قبولین؟
اینو نمیدونم. باید مکاتبه کنین از کالج بپرسین..