ممنونم ازتون،اطلاع دترید که ویزاش زود میاد یا نه؟ ازمونه من ۲۵جونه میترسم نرشم
شادی ناز ۹۸۶۹۶

نمونه های امتحان دارمشتات
ممنونم ازتون،اطلاع دترید که ویزاش زود میاد یا نه؟ ازمونه من ۲۵جونه میترسم نرشم