ایمیل زدم و فقط گفت بین 4-6 هفته طول میکشه هروقت تموم شد خودمون میگیم، حتی نگفت داره بررسی میشه اصن نگفت رسیده یا نه
محمدستار ۱۳۳۷۸۵

پیگیر بشید از طریق ایمیل
ایمیل زدم و فقط گفت بین 4-6 هفته طول میکشه هروقت تموم شد خودمون میگیم، حتی نگفت داره بررسی میشه اصن نگفت رسیده یا نه