خیر مشمول نیستم من معافیت دارم . با ب1 پذیرش گرفتم ولی قبل از اومدن ب2 گرفتم
محمد امین ۷۴۳۵۵

خیر مشمول نیستم من معافیت دارم . با ب1 پذیرش گرفتم ولی قبل از اومدن ب2 گرفتم