میگم نظام وظیفه کاراش معلوم نیست... این جواب مال یه ماه و نیم پیشه... برای الان دوباره باید برید بپرسین اگه غیر قانونی خارج بشین آره
فرینام ۲۶۴۵۸

میگم نظام وظیفه کاراش معلوم نیست... این جواب مال یه ماه و نیم پیشه... برای الان دوباره باید برید بپرسین
اگه غیر قانونی خارج بشین آره