ببخشید راهی هست که 8هزار یورو بلوکه نشه . برای ویزای دانشجویی .
مه زاد ۱۳۲۳۸۷

ببخشید راهی هست که 8هزار یورو بلوکه نشه . برای ویزای دانشجویی .