شهر رو به ٣ قسمت تقسيم ميكنن قسمتي كه به مركز شهر نزديكه ميشه zone 1 تا قسمت حومه شهر كه ميشه zone 3
محمد امین ۷۴۳۵۵

Zone ینی چی؟؟؟
شهر رو به ٣ قسمت تقسيم ميكنن
قسمتي كه به مركز شهر نزديكه ميشه zone 1
تا قسمت حومه شهر كه ميشه zone 3