من با دانشگاه صحبت کردم، مدارک unofficial رو برای مرحله بررسی مدارک قبول میکنن. ولی این unofficial ها هم باید از طرف دانشگاه صادر شده باشه. خودتون نمیتونید ترجمه کنید.
محمدحمید ۴۴۴۰۵

با ترجمه غیر رسمی نمیشه پذیرش گرفت، موقع ثبت نام مدارکمو تکمیل کنم؟
من با دانشگاه صحبت کردم، مدارک unofficial رو برای مرحله بررسی مدارک قبول میکنن. ولی این unofficial ها هم باید از طرف دانشگاه صادر شده باشه. خودتون نمیتونید ترجمه کنید.