با ترجمه غیر رسمی نمیشه پذیرش گرفت، موقع ثبت نام مدارکمو تکمیل کنم؟
نلیكا ۱۷۶۵۲۶

با ترجمه غیر رسمی نمیشه پذیرش گرفت، موقع ثبت نام مدارکمو تکمیل کنم؟