و در کل خدمتتون عرض کنم بیشتر کارها میره به سمت محیط زیست ابی و یا خاکی
امجد ۱۰۶۶۰۰

و در کل خدمتتون عرض کنم بیشتر کارها میره به سمت محیط زیست ابی و یا خاکی