تا كي فرصت تحويل مدارك براي گرفتن ويزا هست به سفارت؟
حكمت ۱۰۷۵۹۷

تا كي فرصت تحويل مدارك براي گرفتن ويزا هست به سفارت؟