مورد اول، یعنی اینکه دروغ بنویسی! اگه با اون مشکلی نداری، خوب تو رزومه ات هم دروغ بنویس. چطوری میخوان بفهمن؟!
محمدحمید ۴۴۴۰۵

مورد اول، یعنی اینکه دروغ بنویسی! اگه با اون مشکلی نداری، خوب تو رزومه ات هم دروغ بنویس. چطوری میخوان بفهمن؟!