باید از یه استادی ریکام بگیرین که تا حدی شما رو میشناسه. باید تو ریکام بنویسه که چطوری و تا چه حد میشناسه شما رو.
محمدحمید ۴۴۴۰۵

باید از یه استادی ریکام بگیرین که تا حدی شما رو میشناسه. باید تو ریکام بنویسه که چطوری و تا چه حد میشناسه شما رو.