الزاما هم نباید درس باهاش داشته باشین. اگر قبول کنه بنویسه که باهاش کار کردین و اینا تمومه. ولی درس باش داشته باشین بهتره.
محمد تقی ۱۱۷۰۲۲

پس چه موردي اهميت داره؟
الزاما هم نباید درس باهاش داشته باشین. اگر قبول کنه بنویسه که باهاش کار کردین و اینا تمومه. ولی درس باش داشته باشین بهتره.