سلام دوستان توصيه نامه مهمه از استادي باشه كه چند تا درس باهاشون پاس كرده باشيم و همينطور نمره ي اون درسا بالا باشه؟
الوان ۹۷۶۹۹

سلام دوستان
توصيه نامه مهمه از استادي باشه كه چند تا درس باهاشون پاس كرده باشيم و همينطور نمره ي اون درسا بالا باشه؟