شمع های سوزنی از جنس پلاتین, بهبود و افزایش جرقه, کاهش مصرف سوخت, افزایش شتاب,
آموزش و عیب یابی خودرو

شمع های سوزنی از جنس پلاتین, بهبود و افزایش جرقه, کاهش مصرف سوخت, افزایش شتاب,