اگه رشته مدیریت از دوستان هستن اگه پی وی پیام بدین ممنون میشم
فرزام ۱۰۹۵۸۳

اگه رشته مدیریت از دوستان هستن اگه پی وی پیام بدین ممنون میشم