یعنی خودم ازمایش کنم ایدم رو ادما؟
فرزان ۲۵۷۱۸۳

شما ایده دارید. ایده تون رو نتایجشو بدست بیارید. منظور آزمایش و ... بعدش یه نمونه مقاله نزدیک به اون موضوع دانلود کنید. سعی کنید ساختار رو رعایت کنید . نگارش درست و ....
یعنی خودم ازمایش کنم ایدم رو ادما؟