یه پایان نامه رو چجور میشه به مقاله تبدیل کرد !؟!؟
كبری ۲۳۵۲۱۹

یه پایان نامه رو چجور میشه به مقاله تبدیل کرد !؟!؟