واحد روش تحقیق پاس کردید؟
صدیقه ۹۰۷۷۰

بله.میخوام.ولی طریقه کارو نمیدونم دقیق
واحد روش تحقیق پاس کردید؟