بله.میخوام.ولی طریقه کارو نمیدونم دقیق
فرزان ۲۵۷۱۸۳

بهتره با یه مقاله داخلی شروع کنید
بله.میخوام.ولی طریقه کارو نمیدونم دقیق