تشکر نمیدونستم
پارسین ۷۰۱۴۱

اصلا نمیتونید به چند ژورنال همزمان بفرستید. این کار خطرناکه و خلاف اصوله. ممکنه برید جزو بلک لیست وو بعدا براتون مشکل ساز میشه
تشکر نمیدونستم