شما درساتو خوب بخون معدلت بالا باشه....کنارشم اروم آروم شروع کن .....با یه استاد یا دانشجوی دکترا یا ارشدی که کمکت کنه و راه رو بهت نشون بده.....وارد کار شو
صدیقه ۹۰۷۷۰

اخه من ترم ۲ هستم بازم میشه؟
شما درساتو خوب بخون معدلت بالا باشه....کنارشم اروم آروم شروع کن .....با یه استاد یا دانشجوی دکترا یا ارشدی که کمکت کنه و راه رو بهت نشون بده.....وارد کار شو