ژورنال رو پیدا کردم امروز زنگ زدم این موسسات میگن ۵۰۰ تومن میگیرم واسه پذیرش میخوام ببینم چه کار خاصی انجام میدن اینها و ایا میشه مقاله رو همزمان به چند تا ژورنال در کشورهای متفاوت فرستاد
پارسین ۷۰۱۴۱

ژورنال رو پیدا کردم امروز زنگ زدم این موسسات میگن ۵۰۰ تومن میگیرم واسه پذیرش میخوام ببینم چه کار خاصی انجام میدن اینها
و ایا میشه مقاله رو همزمان به چند تا ژورنال در کشورهای متفاوت فرستاد