شما فک کنم یه پایان نامه خواهید داشت در ترم آخر همون پایان نامتو درست انجام بده و ازش مقاله دربیار.... واقع بینانه اینه
صدیقه ۹۰۷۷۰

بله
شما فک کنم یه پایان نامه خواهید داشت در ترم آخر همون پایان نامتو درست انجام بده و ازش مقاله دربیار.... واقع بینانه اینه