از چه ترمی میشه شروع کرد برا مقاله دادن؟ تو مقطع کارشناسی
محمدمیثم ۷۹۷۱۰

از چه ترمی میشه شروع کرد برا مقاله دادن؟ تو مقطع کارشناسی