بله
فرزان ۲۵۷۱۸۳

شما برا مستر میخواهی اقدام کنی؟
بله