شما برا مستر میخواهی اقدام کنی؟
صدیقه ۹۰۷۷۰

بله.کارشناسی راهنمایی و مشاوره میخونم
شما برا مستر میخواهی اقدام کنی؟