باید برات سوالی ایجاد بشه و بری دنبالش سرچ کنی .... یه سوال رو برام جواب بدید دانشجو هستید؟
صدیقه ۹۰۷۷۰

کارشناسی
باید برات سوالی ایجاد بشه و بری دنبالش سرچ کنی ....
یه سوال رو برام جواب بدید دانشجو هستید؟