شما چه مقطعی هستی؟
صدیقه ۹۰۷۷۰

موضوع رو از کجا بگیرم که نو باشه
شما چه مقطعی هستی؟