موضوع رو از کجا بگیرم که نو باشه
فرزان ۲۵۷۱۸۳

باید ایدتو پروپوزال بنویسی جامعه و نمونه و ابزارت مشخص باشه.... اهداف و فرضیه هات و ...... بعد دیتاهاتو که جمع کردی بشینی تحلیل کنی و الی آخر
موضوع رو از کجا بگیرم که نو باشه