نه منظورم اون سایتیشن نیست .. رفرنس دهی یا یه چیزی تو این مایه ها .. اسمشو نمیدونم ..
كبری ۲۳۵۲۱۹

سایتیشن یعنی تعداد رجوع به مقاله شما. این توی گوگل اسکولار مشخصه. لازم به ریپورت چنین چیزی نیست
نه منظورم اون سایتیشن نیست .. رفرنس دهی یا یه چیزی تو این مایه ها .. اسمشو نمیدونم ..