ببینید مثلا اگه همین پایان نامه مقاله بشه میشه بهش سایت کرد یا اگه کسی ازمون مدرک بخواد میتونیم از اون استفاده کنیم ولی واسه پایان نامه چجوری میشه گفت که اینه ریسرچ ورک من است ؟ یا من این کار تحقیقی رو دارم ؟
كبری ۲۳۵۲۱۹

منطورت چیه... سایتیشن مقاله منظورته
ببینید مثلا اگه همین پایان نامه مقاله بشه میشه بهش سایت کرد یا اگه کسی ازمون مدرک بخواد میتونیم از اون استفاده کنیم ولی واسه پایان نامه چجوری میشه گفت که اینه ریسرچ ورک من است ؟ یا من این کار تحقیقی رو دارم ؟