اگه دانشگاهی سایتیشن بخواد چجوری میشه بهش سایت کرد !؟
كبری ۲۳۵۲۱۹

بله
اگه دانشگاهی سایتیشن بخواد چجوری میشه بهش سایت کرد !؟