بله
معید ۱۶۲۸۳۹

بعد یه نکته .. ایا پایان نامه به عنوان یک ریسرپ ورک در نظر گرفته میشه؟!
بله