شما میگین فرق داره با پایان نامه. خوب هر دو دوتا مقاله جدا هستند
معید ۱۶۲۸۳۹

چطوری؟
شما میگین فرق داره با پایان نامه. خوب هر دو دوتا مقاله جدا هستند