دوست عزیز شما باید اول حوزه تحقیقتو مشخص کنی. بعد بری درموردش چندین مقاله مطالعه کنی. اگه فکر کنی جای کار داره باید فکر کنی و ایده بدی برای مشکلات کارهای قبلی
معید ۱۶۲۸۳۹

دوست عزیز شما باید اول حوزه تحقیقتو مشخص کنی. بعد بری درموردش چندین مقاله مطالعه کنی. اگه فکر کنی جای کار داره باید فکر کنی و ایده بدی برای مشکلات کارهای قبلی