من کاری نکردم هستن موسساتی که فک کنم 300 یا 400 میگیرن از پایان نامه مقاله در میارن دیگه عالم و ادم اوضاع میدون انقلاب رو میدونن
خدایار ۲۰۱۵۰۵

😳😳 مگه داریم ؟! بیشتر توضیح میدی؟
من کاری نکردم هستن موسساتی که فک کنم 300 یا 400 میگیرن از پایان نامه مقاله در میارن
دیگه عالم و ادم اوضاع میدون انقلاب رو میدونن